Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

O nas

Polska Platforma Technologiczna Fotoniki (w skrócie PPTF) powstała w dniu 27 lutego 2013 roku w siedzibie PCO S.A.

 

Powstanie platformy było wspólnym przedsięwzięciem przedsiębiorstw, stowarzyszeń, wyższych uczelnii oraz instytutów badawczych działających w Polsce w obszarze fotoniki, które wpisywało się w podejście Unii Europejskiej wobec najbardziej innowacyjnych obszarów gospodarki w Europie.

 

Inicjatywa UE w zakresie budowy europejskich platform technologicznych służy osiągnięciu znacznych efektów wzrostu gospodarczego poprzez inicjowanie i wdrażanie działań innowacyjnych w partnerstwie publiczno-prywatnym. Stawiając czoło wyzwaniom naukowo-technicznym, nakreślonym w Strategii Europa 2020 i w polskich dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju kraju, fotonika jest obecnie jedną z kluczowych technologii UE.

 

PPTF ma charakter otwarty, w każdej chwili mogą przystąpić do niej nowi członkowie. 

 

W dniu 23 maja 2017 roku przedstawiciele polskich firm z branży fotonicznej, skupionych  w konsorcjum Polska Platforma Technologiczna Fotoniki, zdecydowali o przekształceniu konsorcjum w Związek Pracodawców „Polska Platforma Technologiczna Fotoniki”. Dzięki nowej formule prawnej branża będzie mogła skuteczniej pracować m.in. nad koordynacją prac badawczo –rozwojowych czy popularyzacją technologii w Polsce.

 

 

Misja:

 

"Zwiększenie innowacyjności polskiego przemysłu fotonicznego poprzez koordynację działań polskich przedsiębiorców, jednostek naukowych, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w zakresie opracowywania nowych technologii i wyrobów optoelektronicznych, rozwoju kadr oraz szerszego wykorzystania technologii fotonicznych w Polsce."

 

Wizja:

 

"Do roku 2030 polska fotonika stanie się znaczącym i uznanym graczem europejskim, dostarczającym kluczowe technologie i innowacyjne produkty na potrzeby przemysłu krajowego i na rynki międzynarodowe, dzięki dynamicznemu rozwojowi optoelektroniki i fotoniki w Polsce."

 

Hasło przewodnie:

 

„Technologie fotoniczne impulsem do rozwoju nowoczesnego przemysłu w Polsce.”

 

Cele powołania PPTF:

 

 • nawiązanie współpracy w obszarze fotoniki pomiędzy twórcami i odbiorcami technologii poprzez inicjowanie i prowadzenie badań naukowo-technicznych i rynkowych oraz komercjalizację opracowań;
 • zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności Polski poprzez efektywny transfer technologii high-tech z ośrodków badawczych do firm;
 • ułatwianie Konsorcjantom dostępu do źródeł finansowania i pomoc w aplikowaniu o środki z UE oraz agencji krajowych;
 • włączanie się w europejskie i krajowe programy związane z fotoniką;
 • koncentracja badań naukowych w obszarze fotoniki oraz integracja działań przedsiębiorstw, agencji, stowarzyszeń i władz regionalnych w obszarze technologii fotonicznych;
 • wprowadzanie nowych technologii fotonicznych na polski rynek;
 • ułatwienie współpracy między konsorcjantami oraz konsorcjantów z instytucjami zewnętrznymi, w tym z zagranicy;
 • pokonywanie barier administracyjnych oraz wspieranie tworzenia prawa przyjaznego dla przedsiębiorców i jednostek naukowych, a także ograniczenie ryzyka działalności firm innowacyjnych;
 • uzyskanie efektu synergii przez wspólne działania;
 • zwiększenie zasobów wiedzy i umiejętności konsorcjantów;
 • ułatwienie nieformalnych kontaktów oraz dostępu do informacji naukowej, technicznej i biznesowej;
 • promocja oferty konsorcjantów.

Polska Platforma Technologiczna Fotoniki

email: info@pptf.pl

 

NAPISZ DO NAS
Created by Kreator Marki Powered by XIDEMIA CMS